Kutse taotlemine XXIX voorus sügis 2014

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) on alates 2002 maist tunnistatud kutseseaduse alusel ja Kutsekoja juures tegutseva ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu poolt kinnisvara korrashoiu kutsealal Eestis kutse andjaks. EKHHL on saanud 2013 septembris-oktoobris Kutsekoja poolt korraldatud konkursi tulemusel kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja õigused kuni 29.10.2018. EKHHL annab eelpool nimetatud kutsenõukogu poolt kinnitatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutsestandardite ja kutse andmise korra alusel kaks korda aastas välja kinnisvara korrashoiu kutseala riiklikke kutsetunnistusi Eestis alljärgnevate kutsete osas:

 • kinnisvarahooldaja I (kutsekooli lõpetajatele, kutsestandard kehtiv kuni 31.12.2016)

 • kinnisvarahooldaja tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 16.02.2019, suhestub varem kehtinud kinnisvarahooldaja II):

 •  - ehituskonstruktsioonide hoolduse ja heakorra spetsialiseerumine ja/või

 •  - tehnosüsteemide hoolduse spetsialiseerumine  

 • kinnisvara hooldusmeister tase 5 (kutsestandard kehtib kuni 16.02.2019, suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusmeister III):

 •  - ehituskonstruktsioonide hoolduse ja heakorra spetsialiseerumine ja/või

 •  - tehnosüsteemide hoolduse spetsialiseerumine   

 • kinnisvara hooldusjuht tase 6 (kutsestandard kehtib kuni 16.02.2019, suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusjuht IV)

 • korteriühistujuht tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 17.01.2018, suhestub varem kehtinud korterelamuhaldur II)

 • kinnisvarahaldur tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 02.06.2018, suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur II)

 • kinnisvarahaldur tase 5  (kutsestandard kehtib kuni 03.05.2017, suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur III)

 • kinnisvara haldusjuht tase 6 (kutsestandard kehtib kuni 03.05.2017, suhestub varem kehtinud kinnisvara haldusjuht IV)

Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKHHL-le (postiaadress: MTÜ EKHHL, Pärnu mnt 141, Tallinna ja e-posti aadress: ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega. Järgmise XXIX kutse andmise vooru kutsetunnistuse taotluse avalduste esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2014. 

Täpne XXIX kutse andmise vooru info meie kutse andmise menüüs http://www.ekhhl.ee/kutsetunnistuse-taotlemine/

 

Halduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

Hoolduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm