KINNISVARA KORRASHOIU VALDKONNA Sügis 2016 KUTSE ANDMISE, SERTIFITSEERIMISE ja KOOLITUSE INFO

KORRASHOIU KUTSEALA KUTSE ANDMINE FÜÜSILISTELE ISIKUTELE Sügis 2016 ja Kevad 2017:

EKHHL  jätkuvalt soovitab tellijatele ja peab mõistlikuks hangete korraldamisel ja korrashoidja valikul püstitada korrashoiu teenuste osutajale asjatundlikkuse ja kvaliteedi kriteeriumid, näiteks firmal kehtiva EKHHL halduse või hoolduse sertifikaadi ja firma töötajatel halduri või hooldaja kutsetunnistuste olemasolu. Nimetatud kriteeriumide täitmise tõendamiseks kinnisvara korrashoiu teenuste osutajate poolt pakub EKHHL kõigile soovijatele regulaarselt kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) võimalust taotleda ja eduka tõendamise korral saada kinnisvara korrashoiu valdkonna sertifikaati või kutsetunnistust. Lisaks tahaksime Teie tähelepanu juhtida ka asjaolule, et 01.01.2018 jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 kohaselt on selle jõustumisest nõutav korteriomandite valitsejat esindaval isikul (majahalduril)  kinnisvarahalduse kutse kutseseaduse tähenduses. Seega on korrashoiu teenuse pakkujal igati mõistlik kavandada kutsetunnistuste taotlemist, et olla valmis uute seaduse jõustamisel nende nõuete täitmiseks.

MTÜ EKHHL kui kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja Eestis pakub valdkonnas tegutsevatele töölistele, spetsialistidele ja juhtidele võimalust taotleda sügisel 2016 XXXIII kutse andmise voorus kutsetunnistust esmaselt või taastõendamise või olemasolevast tasemest kõrgema taseme taotlemise korras järgmiste kinnisvara korrashoiu kutseala kutsete osas: kinnisvarahalduse kutsed tasemetel 4 kuni 6 (vanad II – IV), kinnisvarahoolduse kutsed tasemetel 4 kuni 6 ja korteriühistujuht tase 4.

Kutsetunnistuse taotluse avalduse EKHHL-le esitamise tähtaeg oli 2016 sügisel XXXIII kutse andmise voorus 03.oktoober. XXXIII voorus on kutsetunnistuse taotluse avalduste vastuvõtmine lõppenud. Laekus 45 kutsetunnistuse taotluse avaldust, millised EKHHL kutsekomisjon vaatab oma 25.10.16 koosolekul läbi ja otsustab menetlemise. Taastõndamise ja dok.alusel tõendamise avalduste osas teeb kutsekomisjon otsused kutse andmise kohta. Esma- ja kõrgema taseme kutse taotlejatele määrab kutsekomisjon hindamismeetodid ning seejärel hindamiskomisjon tasemetöö teemad. Hindamiskomisjon annab oktoobrikuu jooksul taotlejatele e-kirjaga teada teooria testimise aja ja koha ning tasemetööde teemad ja nende esitamise tähtaja.

Järgmise XXXIV kutse andmise vooru kutsetunnistuse taotluse avalduse EKHHL-le esitamise tähtaeg on 01.03.17. Kutsetunnistuse taotluse avaldused koos lisadega kas digiallkirjastatult või paberkandjal tuleb saata tähtajaks elektroonses vormis (max 5 MB) e-posti aadressil  ekhhl@ekhhl.ee või postiga aadressil: EKHHL, Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314. Kutse andmise XXXIV vooru alused ning kutse taotlemise täiendav info ja näidisvormid on kättesaadavad EKHHL kodulehel  (http://www.ekhhl.ee/kutse-andmine/ alamvalikutes).

 

KORRASHOIU VALDKONNA SERTIFITSEERIMINE ETTEVÕTJATELE Sügis 2016 ja Kevad 2017:

Alates 2001 aastast teostab EKHHL kinnisvara korrashoiu ettevõtjate sertifitseerimist, s.t. avalikult tunnustatud ja teenuste turul toimiva organisatsiooni ja teenuse kvaliteeditaseme hindamise ja arendamise süsteemi rakendamist neljal EKHHL sertifitseerimise süsteemis määratletud tasemel. Alates 01.01.2016 on EKHHL üldkoosolek oma otsusega jõustanud uue ajakohastatud EKHHL sertifitseerimise süsteemi alused. Sertifitseerimine on vabatahtlik ja tasuline ning usaldusväärse indikaatorina suunatud avaliku ja erasektori kinnisvaraomanikele ja nende esindajatele, abistamaks leida kvaliteetset ja tellija kinnisvara korrashoiu strateegiale vastavat partnerit ja teenust. Kehtivad sertifikaadid on nähtavad EKHHL sertifikaatide registris (http://www.ekhhl.ee/sertifikaatide-register/).

Sertifitseerimiseks esitab taotlev ettevõte EKHHL-i juhatusele kutsekomisjoni nimele dokumentide paketi (sertifitseerimise taotluse avalduse), mis koosneb kahest põhiosast:

  1. eeldusdokumendid (11 nõuet) on ühised kõigile sertifitseeritavatele ettevõtetele sõltumata sellest, millist taset taotletakse – kvalifitseerimine;
  2. tasemedokumendid (19 nõuet) on koostatud ja komplekteeritud vastavalt sellele, millist sertifikaadi taset taotletakse – taseme hindamine.

Serifitseerimise süsteemi alused võimaldavad vastavalt ettevõtte huvidele, vajadustele ja tegeliku tegevuse sisule valida taotlemiseks nelja erineva sertifitseeritava valdkonna vahel: halduse (HA) või tehnohoolduse (HO) või heakorra (HK) või korrashoiu tervikteenuse (KK) sertifikaat.  Seoses panustamisega sertifitseerimissüsteemi arendamisse kehtivad EKHHL liikmetele XXXIII voorus soodushinnad. Sertifitseerimise süsteemi alused, sertifikaadi taotluse avalduse koostamise näidisvormid ja hinnakiri on kättesaadavad EKHHL kodulehel (http://www.ekhhl.ee/sertifitseerimine/ alamvalikutes).

Sertifikaadi taotluse avalduse esitamise tähtaeg sertifitseerimise XXXIII voorus oli 17.oktoober. XXXIII voorus on sertifikaadi taotluse avalduste vastuvõtmine lõppenud. Laekus 7 sertifikaadi taotluse avaldust, millised EKHHL kutsekomisjon vaatab oma 25.10.16 koosolekul läbi ja otsustab menetlemise.

 

Järgmise XXXIV sertifitseerimise vooru sertifikaadi taotluse avalduse EKHHL-le esitamise tähtaeg on 15.03.17. Sertifikaadi taotluse avaldus koos lisadega paberkandjal tuleb saata tähtajaks postiga aadressil: EKHHL, Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314 ning samuti ka elektroonses vormis (max 5 MB) e-posti aadressil ekhhl@ekhhl.ee

 

KORRASHOIU VALDKONNA KIKKE KOOLITUS sügis/talv 2016:

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ (KIKKE) pakub kinnisvara korrashoiu kutseala kutseandja kutsekomisjoni poolt tunnustatud õppekavade alusel kutsepädevuse tõendamisega seotud koolitusi.

 

KIKKE sügis/talv 2016 täienduskoolituste eelinfo:

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ on 2016 kevad/suvi töökorralduslike muudatuste järel valmistanud ette kinnisvara korrashoiu kutseala kutse omajatele 2016 sügis/talv iga aastaste eriala koolituste õppeplaani, mis sisaldab nii kutse andmist ettevalmistavaid kui ka iga-aastaseid spetsialistide ja juhtide täienduskoolitusi. Täpne koolitustoodete teemakava, hinnad ja reg vormid on üleval uuel www.kikk.eu saidil, kus saavad koolitustest osavõtust huvitatud, kes veel ei ole sel aastal KIKKE koolitustesse registreerunud, registreeruda KIKKE sügis/talv 2016 koolitustele kuni 01.11.2016. Koolitused toimuvad ajavahemikus 20.11 - 16.12.2016 Tallinnas ja Tartus.

NB! Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ-s juba 2016 aasta alguses kevadistele koolitustele registreerunud on üle viidud 2016 sügis/talv koolitusse ning juba registreeritud õppegruppidesse. Kõik kinnisvara korrashoiu kutseala kutse omajad, kes ei ole veel sel aastal Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ-s registreerunud iga-aastastele erialastele täienduskoolitustele saavad seega täiendavalt registreeruda 2016 oktoobrikuu jooksul.  

Viimased teated